Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc quy định chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Dự thảo Quyết định về việc quy định chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. (Chi tiết theo file đính kèm)

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai dự thảo trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

12.5.23_Du thao Quyet dinh ve chinh sach uu dai XHH_Sau TB KL.doc