Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương

​Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên để lấy ý kiến theo quy định.

Thời hạn góp ý: đến ngày 30​/11/2023.

Ý kiến góp ý gửi về địa chỉ mail: thanhthuysgdhd@gmail.com

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Du thao Nghi quyet ve chinh sach voi truong chuyen.pdf

END. To trinh UBND trinh HDND xay dung NQ thay the NQ 07 nam 2018.pdf

2007_TTr_SGDDT.pdf