Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.​

1. Văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ: 

Sở Nông nghiệp và Phát tr​iển nông thôn 

Địa chỉ: Số 113, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

ĐT: 02203.852495 

2. Thời hạn góp ý: đến ngày 4/8/2023

Chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

Du thao Quyet dinh thay the Quyet dinh 09 ve chuc nang nhiem vu Xin y kien so nganh_03-7-2023.pdf

Thong tu 30-TT-BNNPTNT.pdf