Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023

​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1715/UBND-VP ngày 23/5/2023 và văn bản 1883/UBND-VP ngày 02/6/2023 v/v chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị để tổ chức triển khai khảo sát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung quy định Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất; Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 làm cơ sở trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải dự thảo trên để các cá nhân, tổ chức lấy ý kiến tham gia theo quy định.

1. Tên văn bản: Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023. 

2. Thời hạn góp ý: Đến ngày 26/7/2023. 

3. Địa chỉ nhận góp ý: 

- Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương. 

- Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Số điện thoại: 02203.857.578 (phòng Quản lý giá - công sản). 

- Email: giacongsan.stchd@gmail.com. 

Chi tiết tại file đính kèm:

DU THAO NQ-SUA DOI BO DUNG HSDC-GIADAT-2023.pdf

PHU LUC I - SUA DOI BO SUNG HSDC DO THI 2023 - 25.6 .pdf
PHU LUC II -SUA DOI HSDC DAT NONG THON 2023 - 25.6 .pdf

PHULUC III - SUA DOI HSDC DAT KCN CCN 2023 - 25.6 .pdf