Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ngưng hiệu lực điểm b khoản 2 Điều 5 Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định ngưng hiệu lực điểm b khoản 2 Điều 5 Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai dự thảo trên để Các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản vào Dự thảo, gửi Văn bản tham gia ý kiến về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 12/9/2023 để tổng hợp.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

(STNMT)_DTHAO QD NGUNG HIEU LUC QD 52.pdf