Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết năm 2023

​UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh  và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố  tập trung triển khai có kết quả, sản phẩm cụ thể, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Bảo đảm chỉ ban hành các quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đánh giá tác động, lấy ý kiến cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính về quy định thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thuộc thẩm quyền ban hành UBND tỉnh, bảo đảm chỉ ban hành các quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội.

 Trong hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải nêu rõ: Số lượng thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo,… tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, tỷ lệ thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo… được cắt giảm, đơn giản hóa so với hiện hành; những thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo… dự kiến ban hành mới và lý do ban hành.

 Các cơ quan, đơn vị tham mưu công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hằng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính;

Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, làm sạch toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2023.


Bộ phận tiếp nhận trả kết quả UBND thành phố Hải Dương

Đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

 Tăng cường rà soát các quy định thủ tục hành chính hiện nay, kịp thời phát hiện các bất cập, hạn chế, báo cáo tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành để nghiên cứu xem xét điều chỉnh.

 Tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định 1085/QĐ-TTG ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành rà soát ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành tháng 12 năm 2023.

Rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ... theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; đề xuất cắt giảm các thông tin phải khai báo, cung cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Thời gian hoàn thành tháng 9 năm 2023.

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính

 Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2023, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 10 năm 2023.