Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

Để triển khai kịp thời, hiệu quả Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính ngày 16 tháng 11 năm 2023 , Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

​Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao trong năm 2023 

Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và khó, phải thay đổi thói quen, cách làm, do đó các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực tế cho thấy trong những điều kiện, hoàn cảnh tương đồng, nhưng vẫn có cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt hơn.

Các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành thủ tục hành chính mới, bảo đảm các thủ tục hành chính dễ hiểu, dễ thực hiện và công bố đầy đủ, công khai, kịp thời theo quy định. Các cơ quan, đơn vị không được tham mưu ban hành thủ tục hành chính trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục hành chính và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu số hóa và khai thác triệt để lợi ích mang lại của Đề án 06. Thực hiện xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử để khắc phục tình trạng tiếp nhận hồ sơ điện tử nhưng quy trình xử lý bên trong lại bằng giấy, ảnh hưởng đến việc cung cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu đã có trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung trên,  tổng hợp tham mưu báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện. Định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.