Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Quán triệt Chỉ thị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 28/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Hải Dương tổ chức quán triệt Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND, đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị. 


Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng

VKSND tỉnh Hải Dương quán triệt Chỉ thị tại hội nghị​


Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Dương trực tiếp truyền đạt 07 nội dung trọng tâm được nêu trong Chỉ thị, trong đó nhấn mạnh đến việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tự kiểm tra trong nội bộ, chủ động tự phát hiện và xử lý nghiêm người có hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu không chủ động và thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị mình quản lý.  

Đồng chí chủ trì hội nghị cũng yêu cầu sau hội nghị này Thủ trưởng các đơn vị hai cấp trực tiếp nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể công chức, nhân viên của đơn vị mình, tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp để thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.      

Các đại biểu dự hội nghị   

Trước hội nghị này, ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 03 của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Hải Dương đã có văn bản chỉ đạo đơn vị hai cấp tổ chức cho công chức, nhân viên nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trong Chỉ thị, đồng thời giao cho đơn vị Thanh tra khiếu tố xây dựng kế hoạch để kiểm tra, thanh tra về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.    


Đ/c Vũ Quang Vinh, Chánh thanh tra tham luận tại hội nghị

Việc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của VKSND tối cao sẽ góp phần xây dựng ngành KSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay./. ​