Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Xem xét quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Theo tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương, mức thu lệ phí đối với việc giải quyết các dịch vụ công thông qua hình thức trực tuyến bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định hiện hành tại các nghị quyết của HĐND tỉnh đang thực hiện.
Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh đã có Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Theo đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét mức thu lệ phí đối với việc giải quyết các dịch vụ công thông qua hình thức trực tuyến bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định hiện hành tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Việc thực hiện được áp dụng đối với các thủ tục trong danh mục lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh liên quan đến cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (trong và ngoài khu công nghiệp); hộ tịch; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất cấp lần đầu. Các nội dung khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí vẫn thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí và các quy định hiện hành.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Tổ chức, cá nhân đề nghị giải quyết các các dịch vụ công thông qua hình thức trực tuyến phải nộp lệ phí; Cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải thu lệ phí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, tăng cường khai thác và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2023.