Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo xin ý kiến dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

​​Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương đảm bảo cho công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

Để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Kho bạc Nhà nước tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (số 209 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) trước ngày 08/8/2023 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết.