Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND yêu cầu UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Trong thời gian tới, nhất là năm 2024 - năm bản lề để hướng đến năm 2025, toàn hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để tiếp tục duy trì, phát triển sâu rộng, chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, giữ vững ổn định ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo tinh thần Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09- CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới". Xác định rõ vai trò của Người đứng đầu chủ động, sáng tạo, quyết liệt và chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT; lấy kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANTT để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan ANTT, các vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân từ sớm, ngay từ đầu, tại cơ sở, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tôn giáo…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, phát huy mạnh mẽ thế trận “lòng dân" trong chiến lược xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Chú trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo đảm ANTT, nâng cao ý thức tự giác, tự chủ và tự nguyện tham gia bảo vệ ANTT của các tầng lớp Nhân dân; kết hợp với đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Lực lượng Công an các cấp thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm trấn áp mạnh mẽ tội phạm, tạo niềm tin, chỗ dựa và khí thế cổ vũ quần chúng tích cực hưởng ứng, tham gia.

Tập trung xây dựng làng, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về ANTT" - xây dựng xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương từ cơ sở, trong đó chú trọng củng cố, duy trì, xây dựng các mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT", trọng tâm là duy trì, phát triển, đề nghị Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận các mô hình hoạt động hiệu quả để nhân rộng; rà soát, thanh loại các mô hình hoạt động hình thức, không hiệu quả; đồng thời xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, cộng đồng dân cư và chủ động, đi trước tội phạm; xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng" gắn với thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng với người chấp hành xong án phạt tù. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng “Công an xã, phường, thị trấn điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị", “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ"; tập trung nguồn lực xây dựng thí điểm thành công “Công an huyện Bình Giang điển hình, kiểu mẫu về ANTT", phát động nhân rộng, tạo điểm nhấn cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an các cấp tổ chức quán triệt, triển khai, xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình số 07/CTrPH-BCA-MTTW, ngày 17/10/2023 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới". Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo"; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành giữa ngành Công an với các ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm ANTT, gắn kết với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể, địa phương, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"… Tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" (19/8/2024) thực sự là Ngày hội của nhân dân, có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 các cấp trực tiếp xuống dự, chỉ đạo, động viên cơ sở.

Quan tâm kiện toàn, củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yều cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Đề án của UBND tỉnh “Xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025". Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, thống nhất 3 lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và đội trưởng, đội phó đội dân phòng, xây dựng, củng cố lực lượng này thực sự là nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững. Bảo đảm kinh phí phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

CT BVANTQ.2024.pdf