Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Ngày 29/12, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký quyết định công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn tỉnh, gồm: Xã Tân Hồng (huyện Bình Giang), xã An Lâm (huyện Nam Sách)  đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Văn hóa; Xã Nam Tân (huyện Nam Sách), xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng), xã Kim Anh (huyện Kim Thành) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục.

21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 gồm: 08 xã thuộc huyện Gia Lộc (Nhật Tân, Quang Minh, Thống Kênh, Thống Nhất, Toàn Thắng, Hồng Hưng, Phạm Trấn, Gia Khánh); 03 xã thuộc huyện Cẩm Giàng (Cẩm Vũ, Cẩm Hưng, Lương Điền); 03 xã thuộc huyện Nam Sách (Nam Trung, Đồng Lạc, An Bình); 04 xã thuộc huyện Kim Thành (Cộng Hoà, Bình Dân, Đại Đức, Tam Kỳ); 02 xã thuộc huyện Ninh Giang (Hồng Dụ, Văn Hội) và 1 xã thuộc huyện Bình Giang là xã Thúc Kháng.

Ủy ban nhân dân các huyện: Nam Sách, Bình Giang, Cẩm Giàng và Kim Thành tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Ủy ban nhân dân các huyện: Gia Lộc, Ninh Giang, Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách và Kim Thành tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân các xã được công nhận có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt được. ​

QUYET DINH CONG NHAN 05 XA NTM KIEU MAU NAM 2022.pdf

QUYET DINH CONG NHAN 21 XA NTM NANG CAO NAM 2022 - Copy.pdf