Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Danh mục Dự án thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư và không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2024-2030

Ngày 22/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3118/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục Dự án thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư và không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2024-2030.

Theo quyết định của UBND tỉnh, danh mục Dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2024-2030 sẽ dựa trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Phù hợp Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình, Đề án của ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệtvà các quy hoạch có liên quan.

Những dự án thu hút đầu tư phải dựa trên tiêu chí: Thu hút đầu tư khu, cụm công nghiệp để tạo quỹ đất sạch có hạ tầng đồng bộ thuận lợi trong việc thu hút đầu tư nhất là dự án đầu tư nước ngoài; Các dự án sản xuất thuộc Danh mục ưu tiên thu hút đầu tư của Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh; Xây dựng hạ tầng thương mại, du lịch chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm du lịch tăng tính liên kết với khu vực và nội tỉnh. Phát triển các trung tâm logistics trở thành các trung tâm dịch vụ nòng cốt trong lưu thông và phân phối hàng hóa, phục vụ đắc lực cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; Sản xuất nông - lâm - thủy sản ứng dụng công nghệ cao kết hợp với chế biến, bảo quản;  Giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp nhất là công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; Thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định tại Quyết định số 1466/QĐTTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2013 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với vác danh mục Dự án hạn chế thu hút đầu tư là những dự án có tác động lớn đến kinh tế - xã hội cho địa phương; Không hoặc ít gây tác động ảnh hưởng đến môi trường, dân sinh., do vậy phải dựa theo nguyên tắc: Các Dự án đầu tư sản xuất công nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhưng phù hợp Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình, Đề án của ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệ tvà các quy hoạch có liên quan; Các Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận (đang hoạt động ổn định với mục tiêu thuộc Danh mục không thu hút đầu tư)và có đề xuất điều chỉnh tăng quy mô đầu tư; Các Dự án nêu trên cần xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với Danh mục Dự án không thu hút đầu tư, đây là những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao; Tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường, khi phát sinh sự cố ảnh hưởng nặng nề tới sức khoẻ con người và môi trường; Dự án sử dụng nhiều tài nguyên của địa phương (lao động, đất đai, điện, nước...)

Do đó danh mục dự án này cần dựa trên nguyên tắc:  Không phù hợp với chủ trương, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh theo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;  Không phù hợp Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình, Đề án của ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy hoạch có liên quan. 

Phu Luc 2 danh muc han che.pdf

Phu Luc 3 danh muc khong thu hut.pdf

Phu luc 1 (1).pdf

QD danh muc thu hut dau tu 2023-2030 (1).pdf