Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Điều chỉnh, bổ sung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 4647/KH-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 1290/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo sau khi rà soát 100% số xã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo sau khi rà soát 100% số xã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025 đạt 20%. Kế hoạch cũng bổ sung, điều chỉnh một số tiêu chí theo Bộ tiêu về xã nông thôn mới,  xã nông thôn mới nâng cao; Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao.

KE HOACH DIEU CHINH KE HOACH 1920.pdf