Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế

UBND tỉnh giao tăng 80 chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế

Ngày 20/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định giao tăng 80 chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Y tế huyện Nam Sách tăng 15 giường, từ 200 lên 215 giường.

2. Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện tăng 20 giường, từ 190 lên 210 giường. 3. Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang tăng 25 giường, từ 225 lên 250 giường. 4. Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ tăng 20 giường, từ 280 lên 300 giường.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2024.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Y tế, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và UBND các huyện: Nam Sách, Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị được giao tăng giường bệnh theo đúng các qui định hiện hành.

Tang GB nam 2024 cho SYT.pdf