Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự hội nghị của lãnh đạo UBND tỉnh với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1123/CĐTTg ngày 18/11/2023; Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023; chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 24/11/2023, công văn số 13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023.

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương về triển khai tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần mời:

- Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì);

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và truyền thông, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và cơ quan chuyên môn có liên quan (Giao Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh chủ động bố trí thành phần của ngành).

- Đại diện pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;

 - Đại diện một số nhà cung cấp giải pháp phần mềm về hóa đơn điện tử (Cục thuế lựa chọn mời).

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên có liên quan;

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Thường trú Báo Nhân dân, Thường trú TTXVN tại Hải Dương (cử phóng viên theo dõi để đưa tin).

2. Thời gian: ½ ngày, từ 08h00' ngày 22/12/2023 (Thứ sáu).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Cục Thuế tỉnh (Đường Trường Chinh - Thành phố Hải Dương).

GM-XANGDAU UBND 12.2023 (1).pdf