Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025

Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021- 2025 (thành lập theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 2754/BC-SNN ngày 25/12/2023).1. Thành phần mời dự:

- Chủ trì: Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định;

- Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các đồng chí Ủy viên Hội đồng thẩm định và Thư ký Hội đồng thẩm định;

- Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện: Bình Giang, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Gia Lộc, Kim Thành và Nam Sách.

2. Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, Thứ 3, ngày 26/12/2023.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương.

GIAY MOI HOP HDTD NTM.pdf