Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ

Chiều 20/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nội vụ. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hải Dương

Với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả", năm 2023 toàn ngành Nội vụ đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt "3 đột phá, 4 trọng tâm". Ngành Nội vụ cơ bản hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao, phát huy vai trò của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, chú trọng công tác hoàn thiện thể chế và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật ngành Nội vụ. Trong đó, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nền hành chính nhà nước theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chủ động đổi mới hoạt động quản lý công vụ, công chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ. Ngành Nội vụ cũng tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề về: Tổ chức, bộ máy; quản lý biên chế; xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức; sắp xếp, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập... góp phần bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2024 của ngành Nội vụ.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị về nội dung “Giải pháp sắp xếp và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023 – 2025 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW", đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh sau 5 năm thực hiện (2015 -2021), đến nay tỉnh Hải Dương đã giảm được 107 đơn vị sự nghiệp công lập (từ 1.097 đơn vị xuống còn 927 đơn vị), đạt mục tiêu của nghị quyết đề ra. Việc thực hiện sắp xếp bảo đảm các quy trình, quy định hướng dẫn. Hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn dần được tinh gọn, cơ cấu hợp lý; hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Dương vẫn còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết như việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa đồng bộ, đầy đủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề xuất Bộ Nội vụ, Chính phủ thực hiện đồng bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết để kịp thời điều chỉnh và định hướng thực hiện các nhiệm vụ. Ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế và ban hành các chính sách theo chiến lược và tầm nhìn tổng thể, dài hạn để phù hợp với các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập cần có tính kế thừa về kết quả thực hiện nhiệm vụ, thực trạng nhân lực gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị, bảo đảm sau khi sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tăng cường được năng lực và hiệu quả trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, biểu dương những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2023. Để phát huy kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu ban hành các thông tư, nghị định cho phù hợp, hiệu quả; tập trung hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm và tổ chức hướng dẫn thực hiện hiệu quả tại các địa phương, đơn vị; tiếp tục rà soát, tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện; đẩy mạnh việc tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng lựa chọn người tài; chú trọng quan tâm công tác thi đua khen thưởng và làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc.​