Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông

Để hiện thực hoá mục tiêu tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông.


Hải Dương nằm ở trung tâm tam giác trọng điểm phát triển của Bắc Bộ (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh), khu vực động lực của Vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ở vị trí giao thoa giữa nhiều hành lang kinh tế trong và ngoài nước. Với lợi thế vị trí chiến lược Hải Dương có tiềm năng to lớn để tận dụng các mối liên kết vùng trong việc phát triển kinh tế, xã hội và kết nối thương mại.

Để hiện thực hoá mục tiêu tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông; có quy mô nền kinh tế lớn và là trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng động lực phía Bắc, tỉnh Hải Dương tập trung, phát huy tối đa các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển năm trụ cột chiến lược, ba nền tảng hỗ trợ và bốn trục không gian.


Theo đó, để hiện thực hóa được tầm nhìn, tỉnh sẽ tập trung phát triển năm trụ cột chiến lược bao gồm:

Về Công nghiệp: Chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tiến tới xây dựng Hải Dương thành vùng CN động lực cho vùng ĐBSH.

Về Dịch vụ: Chú trọng phát triển các dịch vụ chất lượng cao phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh và hướng tới là cho toàn vùng ĐBSH.

Về Đô thị: Thúc đẩy việc xây dựng và phát triển các khu đô thị theo hướng đô thị xanh, hiện đại, thông minh, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.

Về Nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, kết hợp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, tạo sự bền vững cho phát triển KT của tỉnh.

Về Bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường: Phát triển kinh tế – xã hội với trọng tâm là đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội cho người dân và bảo vệ môi trường bền vững, thích ứng hài hòa với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cho các cấp quản lý hay ngành kỹ thuật cơ khí, điện tử, logistics, y tế, giáo dục, v.v….; hỗ trợ chi phí đào tạo, liên doanh với các cơ sở đào tạo. Xây dựng đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với bối ảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chăm lo xây dựng con người Hải Dương có sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống xứ Đông với các giá trị hiện đại. Nhanh chóng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ bức thiết để tạo ra chuyển biến quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và đẩy mạnh các chính sách, cơ chế thu hút đầu tư, đặc biệt cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, cùng các doanh nghiệp nội địa chiến lược và doanh nghiệp FDI. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đồng thời, chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp sáng tạo….