Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đề xuất mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Tại  Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, đồng chí Sái Thị Yến – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Thực tế, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư và kinh phí khoán cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu dân cư hiện tại còn thấp, ​chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức hỗ trợ và khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, thay thế Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 là cần thiết, đúng thẩm quyền, phù hợp yêu cầu thực tiễn địa phương; góp phần nâng cao việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

Đồng chí Sái Thị Yến - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại kỳ họp

Theo tờ trình của UBND tỉnh, các mức phụ cấp, hỗ trợ và khoán kinh phí đều tăng so với hiện nay. Cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu dân cư được bố trí kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp hoặc mức hỗ trợ (hiện được hưởng 75%) của chức danh kiêm nhiệm (không bao gồm hỗ trợ mức phụ cấp theo trình độ đào tạo).

Phụ cấp của Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn có từ 350 hộ trở lên hoặc Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng khu có từ 500 hộ trở lên là 4,2 lần mức lương cơ bản, cụ thể là 7,56 triệu đồng. Mức phụ cấp với các Bí thư chi bộ khu dân cư, Trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư cũng được quy định phù hợp với quy mô các khu dân cư (hiện chỉ quy định chung, không phân biệt quy mô khu dân cư). Khuyến khích việc kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, trưởng khu dân cư hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư (không nhất thiết Bí thư chi bộ phải đồng thời là trưởng thôn như hiện nay).

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng mức phụ cấp quy định mức khoán theo phân loại đơn vị hành chính và còn được hỗ trợ mức phụ cấp hằng tháng theo trình độ đào tạo. Cụ thể: Trung cấp là 0,21 lần; cao đẳng 0,35 lần; đại học 0,69 lần mức lương cơ sở.

Về quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng có nhiều điểm mới. Cụ thể, về chức danh: Mỗi xã, thị trấn có 18 chức danh; mỗi phường có 20 chức danh (quy định cũ là: xã, thị trấn 19 chức danh, phường 20 chức danh). Bỏ chức danh Thanh tra nhân dân. Bổ sung nhân viên hỗ trợ Văn phòng. Bỏ chức danh phó trưởng đài truyền thanh, bổ sung chức danh nhân viên biên tập và thể hiện bản tin hằng ngày. Quy định chức danh nhân viên thú y.

Cũng theo tờ trình của UBND tỉnh, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, khu dân cư tăng 50% so với hiện nay. Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ hằng tháng đối với chức danh phó trưởng thôn, khu dân cư với mức bồi dưỡng 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng...