Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, góp phần tạo môi trường kinh doanh, bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và góp phần chống tiêu cực, buôn lậu. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Rà soát, phân loại người nộp thuế là các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn để hướng dẫn triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định.  Bên cạnh đó cần đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các Đoàn liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để nắm bắt thực tế việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của tất cả các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh;  Các Đoàn liên ngành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động kinh doanh xăng dầu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 24/11/2016.

Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Các sở: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp quyết liệt để thúc đẩy, giám sát các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định.

Trước đó, ngày 1/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1284/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

CV-UBND-HOADON-XANGDAU(1).pdf