Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai thực hiện Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 03/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” và Công văn số 759/TTg-QHQT ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4907/KH-UBND  triển khai thực hiện Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 hướng đến đôi tượng là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài yêu tiếng Việt, nhất là thế hệ trẻ, nhằm góp phần triển khai đồng bộ các hoạt động tôn vinh tiếng Việt, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và sự cần thiết của ngôn ngữ, văn hóa dân tộc Việt Nam đối với kiều bào trên thế giới, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; động viên, khuyến khích, tôn vinh các cá nhân, tổ chức đã có đóng góp tích cực trong việc giữ gìn, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và Nhân dân tại địa phương về ý nghĩa của Ngày tôn vinh tiếng Việt; triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Các hoạt động phải bám sát mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt giai đoạn 2023-2030 để thực hiện hiệu quả các hoạt động tôn vinh tiếng Việt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời,  phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành trung ương liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với khả năng, nguồn lực của tỉnh.

Thời gian tổ chức, thực hiện trong cả năm 2024 với trọng tâm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 (ngày 8 tháng 9 năm 2024.

final KH ton vinh tieng viet.pdf