Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết quy định cơ chế chính sách hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ

Sau khai mạc, đồng chí Bùi Văn Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đọc tờ trình tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030” từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Theo đó, Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 với tổng số 384,7 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn sự nghiệp 124,7 tỷ đồng; Nguồn vốn đầu tư phát triển 60 tỷ đồng .


Đồng chí Bùi Văn Thăng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đọc tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định cơ chế chính sách hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ

Đối tượng hỗ trợ là UBND cấp huyện, UBND cấp xã, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình và cá nhân (được quy định cụ thể trong Đề án). Nội dung hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp gồm 9 cơ chế chính sách gồm: Hỗ trợ thuê đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn mức hỗ trợ 05 triệu đồng/ha/năm cho 2 năm đầu tính từ khi thuê đất; Hỗ trợ xây dựng nhà màng để trồng cây rau màu, hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao mức hỗ trợ 100.000 đồng/m² xây dựng nhà màng nhưng không quá 50.000m²/năm/toàn tỉnh; Hỗ trợ mở rộng diện tích cây vụ đông mức hỗ trợ 04 triệu đồng/năm/ha diện tích cây vụ đông tăng thêm; Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, GAP phục vụ xuất khẩu; Hỗ trợ thực hiện sản xuất chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP, An toàn dịch bệnh động vật; Hỗ trợ nông nghiệp thông minh gắn với chuyển đổi số mức hỗ trợ 50% kinh phí mua trang thiết bị để sử dụng nền tảng kỹ thuật số trong điều hành sản xuất; kinh phí xây dựng hệ thống điều khiển từ xa; hệ thống dự báo, cảnh báo dịch hại, tưới nước tự động; hệ thống giám sát, điều khiển cho ăn tự động; giám sát dịch bệnh; giám sát quy trình sản xuất; xử lý chất thải, nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở; Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ nông sản; Hỗ trợ kinh phí tổ chức, triển khai thực hiện Đề án.


Toàn cảnh kỳ họp

Đối tượng hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển UBND cấp huyện, UBND cấp xã, doanh nghiệp, Hợp tác xã,  gồm 3 cơ chế chính sách như: Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới nước tiên tiến tiết kiệm cho vùng sản xuất chuyên canh rau màu, cây ăn quả tập trung mức hỗ trợ 50% chi phí xây dựng và thiết bị hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, cải tạo vùng sản xuất, mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/ha; Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung mức hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, nhưng không quá 150 triệu đồng/ha. Các hạng mục được hỗ trợ: hệ thống cấp thoát nước đầu mối (kênh cấp, cống đầu mối, kênh thoát nước, trạm bơm); đường giao thông; hệ thống điện; công trình xử lý nước thải chung; Hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp phát triển du lịch mức hỗ trợ 50% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch, nhưng không quá 200 triệu đồng/ha. Các hạng mục được hỗ trợ: đường giao thông; công trình thủy lợi; công trình đê điều.​