Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp phiên thứ ba

Sáng 14/6, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp phiên thứ ba. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng chủ trì cuộc họp

6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh bám sát hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các nhiệm vụ Cải cách hành chính theo kế hoạch, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.
Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Hải Dương và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Hải Dương; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính đã bám sát theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra.

Các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực tìm các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, từng bước đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số chỉ tiêu cải cách hành chính của tỉnh còn đạt thấp. Tổng thể chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh tăng đáng kể về thứ hạng (tăng 25 bậc) so với năm 2022, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố nhưng chỉ số cải cách hành chính ở một số lĩnh vực chưa bền vững, nhiều chỉ số bị giảm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thường xuyên, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, tổ chức; quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ Sái Thị Yến phát biểu tại hội nghị

Các sở, ban ngành và UBND cấp huyện tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn. Thường xuyên chủ động rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm hiệu quả, thực chất...

Về dự thảo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Hải Dương và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Hải Dương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, rà soát đánh giá lại toàn bộ dự thảo; nội dung nào thống nhất, nội dung nào chưa thống nhất báo cáo UBND xem xét quyết định.