Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024 tỉnh Hải Dương

Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững” nhằm khẩn trương, kiên quyết khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập; quyết tâm nỗ lực hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 08/12/2023