Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Bỏ một số khoản phụ cấp từ 1/7/2024

Từ 1/7/2024, một số khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức sẽ không còn như: phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội...

​​