Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Bổ sung 84 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 10/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1110/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án, công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã, thành phố

​​​Theo đó, UBND tỉnh quyết định ​phê duyệt bổ sung 84 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố; diện tích 416,48 ha.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành triển khai, hướng dẫn và thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. 

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện, thẩm định, trình UBND tỉnh theo quy định.

​​​Danh muc Bo sung 84 du an cong trinh vao Ke hoach su dung dat.pdf

Phu luc DMCT bo sung KH 2024 (NQ15-2024).pdf