Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng dành cho người dân trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng dành cho người dân.

​​Theo đó, nhằm triển khai thống nhất, có hiệu quả ứng dụng Smart-HaiDuong,  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong. Các địa phương tăng cường vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong; hoàn thành trước ngày 20/4/2024. báo cáo kết quả việc triển khai gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong; tổng hợp kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết kịp thời. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, các cổng/trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã của tỉnh triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu lên ứng dụng SmartHaiDuong.

UBND tỉnh yêu cầu các lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện

​ CV cua UBND tinh chi dao cai dat Smart Hai Duong.pdf