Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

 Kim Thành chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng Smart- HaiDuong

UBND huyện Kim Thành vừa ban hành văn bản về việc triển khai cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong dành cho người dân trên địa bàn.
​ Smart-HaiDuong là ứng dụng dành riêng cho người dân Hải Dương với rất nhiều tiện ích
​UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
1. Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong và hoàn thành trước ngày 18/4/2024; Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu lên ứng dụng Smart-HaiDuong; Tổng hợp báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện gửi về Phòng Văn hoá và Thông tin huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và UBND tỉnh.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong; tổng hợp kết quả cài đặt và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các đơn vị trong quá trình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết kịp thời.
3. Đài phát thanh huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan tuyên truyền và Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội; hệ thống đài phát thanh của huyện, triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong.
4. Các xã, thị trấn tăng cường vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong; chỉ đạo Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh tuyên truyền để người dân cài đặt và khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong.