Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Cẩm Giàng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã tập trung các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính thông qua “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, tiết kiệm về thời gian cho công dân và tổ chức đến giải quyết TTHC.

Cẩm Giàng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đồng thời nâng cao năng lực và vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách TTHC, đặc biệt là đối với các nội dung trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn; thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết (Theo Nghị định số 61 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61; Nghị định 42 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. UBND huyện đã kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện tại Quyết định số 2988, theo đó, đã bố trí các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chủ trương. Ban hành Thông báo số 08 về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Theo đó, các công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong 11 lĩnh vực thuộc các cơ quan hành chính bao gồm: Đất đai (TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện), Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - TB&XH, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa, Nội vụ, Nông nghiệp & PTNT và Y tế và 03 lĩnh vực của cơ quan ngành dọc là Bảo hiểm xã hội và Chi cục Thuế và Công an huyện. Công an huyện đã bố trí cán bộ thuộc Đội Quản lý hành chính về TTXH đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện nhằm thực hiện TTHC liên quan đến cấp căn cước công dân. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm tham mưu đầu tư xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và các xã, thị trấn trở thành trung tâm chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nhiệp tốt hơn. Để đảm bảo đạt các tiêu chí trong chấm điểm cải cách TTHC năm 2024, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên, UBND các xã, thị trấn, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả luôn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin cùng tham gia chuyển đổi số trong giải quyết TTHC thông qua Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, chứng thực điện tử, hạn chế tạm dừng và trả lại hồ; đồng thời trả kết quả xong trước hạn, giúp tiết kiệm chi phí cho cá nhân tổ chức khi giải quyết TTHC, không để hồ sơ quá hạn; thực hiện thu phí, lệ phí đúng quy định, tích cực lấy phiếu đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp quét mã QR để đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: - Hiện nay 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, các xã, thị trấn được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.  100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa thành phần hồ sơ và số hóa kết quả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy định. 100% cá nhân, tổ chức được lập tài khoản Dịch vụ công quốc gia để thực hiện nộp hồ sơ và thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua hệ thống Hệ thông Thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Dịch vụ công quốc gia.  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và 100% các xã, thị trấn đã thực hiện chứng thực điện tử và tiếp tục đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ chứng thực điện tử trong thời gian tới.  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và 17/17 các xã, thị trấn triển khai thanh toán trực tuyến phí lệ phí hồ sơ giải quyết TTHC.​​​