Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Ninh Giang thuộc Công an tỉnh Hải Dương

Ngày 05/04/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số  582/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Ninh Giang thuộc Công an tỉnh Hải Dương tại xã Đồng Tâm và xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương của Công an tỉnh Hải Dương.