Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách

Ngày 11/09/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1912 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần TM&DV Nam Sơn.