Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới và dịch vụ thương mại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang

Ngày 15/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2610 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới và dịch vụ thương mại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang của Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Hải Dương và Công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải.