Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường dây và TBA 110kV Hưng Thái, tỉnh Hải Dương của Ban quản lý dự án phát triển Điện lực

Ngày 08/03/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 384 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường dây và TBA 110kV Hưng Thái, tỉnh Hải Dương của Ban quản lý dự án phát triển Điện lực.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

T03 - QD phe duyet ket qua tham dinh DTM TBA 110kV Hung Thai.pdf