Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Lễ Quán, phường Thạch Khôi

Ngày 14/02/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 211/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Lễ Quán, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương - Phân khu A của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương.