Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại phía Bắc đồi Ông Sao, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Đại

Ngày 15/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2608/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại phía Bắc đồi Ông Sao, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Đại Phong.