Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Hồng Đức - An Đức

Ngày 14/07/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1480 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Hồng Đức - An Đức (đường tỉnh 392 - đường tỉnh 396B) tại xã Hồng Đức và xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Giang.