Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Hồng Phúc - Tân Phong

Ngày 25/07/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1491 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Hồng Phúc - Tân Phong (cầu Đông - đường tỉnh 396C) tại xã Hồng Phúc và xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Giang.