Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Cao Duệ (giai đoạn 2), xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lộc

Ngày 14/06/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1144/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Cao Duệ (giai đoạn 2), xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lộc.