Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm nấm, nông sản theo quy mô công nghiệp tại thôn Mạc Xá, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ của Công ty TNHH sản xuất thương mại - dịch vụ Huy Dương

Ngày 04/07/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1310/QĐ-UBND về phê Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm nấm, nông sản theo quy mô công nghiệp tại thôn Mạc Xá, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH sản xuất thương mại - dịch vụ Huy Dương.