Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng nhà làm việc Công an thuộc Trụ sở UBND phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương

Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2730/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng nhà làm việc Công an thuộc Trụ sở UBND phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương.