Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng nhà làm việc Công an thuộc Trụ sở UBND xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương

Ngày 15/08/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng nhà làm việc Công an thuộc Trụ sở UBND xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương của BQL dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương.