Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở chế biến nông sản Thiên Hà tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thiên Hà

Ngày 18/07/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1402 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở chế biến nông sản Thiên Hà tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thiên Hà.