Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng Trường THCS Tứ Minh, phường Tứ Minh của Ủy ban nhân dân phường Tứ Minh

Ngày 14/07/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 379/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng Trường THCS Tứ Minh, phường Tứ Minh của Ủy ban nhân dân phường Tứ Minh.