Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công bố chỉ số chuyển đổi số năm 2023 trong quý I năm 2024

Hội đồng đánh giá chỉ số chuyển đổi số tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2023 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
​Theo đó, ​trong Quý I năm 2024, công bố Chỉ số chuyển đổi số năm 2023 của cấp sở, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.​

Về nội dung triển khai, kế hoạch nêu rõ: trong tháng 1 sẽ tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm, mở đợt đánh giá năm 2023, cung cấp tài khoản và hướng dẫn nhập số liệu trên phần mềm chấm điểm Chỉ số chuyển đổi số tại địa chỉ: https://dti.haiduong.gov.vn. Trước tháng 2 sẽ thực hiện báo cáo và nhập phần mềm kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Cung cấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá chỉ số chuyển đổi số cho Tổ thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số chuyển đổi số để thực hiện thẩm định, đánh giá trước ngày 02/02. Việc thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện trước ngày 20/02. Tổng hợp, xử lý số liệu và xây dựng báo cáo trước ngày 05/03. Báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số chuyển đổi số trước ngày 10/03. Kết quả chỉ số chuyển đổi số cấp sở và cấp huyện sẽ công bố trong tháng 3/2024.​​​