Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công bố công khai số liệu dự toán NSĐP, phân bổ NS cấp tỉnh năm 2024 và quyết toán NSĐP năm 2022 đã được HĐND tỉnh quyết định

Sở Tài chính tổng hợp các mẫu biểu công khai số liệu dự  toán NSĐP, phân bổ NS cấp tỉnh năm 2024 và quyết toán NSĐP năm 2022 đã được HĐND tỉnh quyết định.
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi NSĐP năm 2024; Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2024; Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2022;
Sở Tài chính tổng hợp các mẫu biểu công khai số liệu dự  toán NSĐP, phân bổ NS cấp tỉnh năm 2024 và quyết toán NSĐP năm 2022 đã được HĐND tỉnh quyết định để trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.