Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024

Sở Tài chính tổng hợp các mẫu biểu công khai số liệu và thuyết minh tình  hình thực hiện dự toán ngân sách địa quý I năm 2024 (theo báo cáo thuyết minh và  mẫu biểu đính kèm),