Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Chiều nay 27/6, Đoàn thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Hải Dương.


Các đại biểu tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra

Các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng Phòng Pháp chế Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Đoàn thanh tra dự buổi công bố kết luận.

Về phía tỉnh Hải Dương, đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham dự buổi làm việc.

Thực hiện kế hoạch thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, từ ngày 18/3 - 3/5 (45 ngày) Đoàn thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thực hiện thanh tra theo kế hoạch việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng tại UBND tỉnh và một số đơn vị trực thuộc. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023.


Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Hải Dương trong thực hiện các quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng

Theo báo cáo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, thời gian qua, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hải Dương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể cá nhân trong tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng cơ bản đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, kịp thời và đúng đối tượng. Cùng những kết quả đạt được, Đoàn thanh tra chỉ ra một số hạn chế Hải Dương cần khắc phục, trong đó có việc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp, thống nhất với các văn bản, quy định của Trung ương.

Phát biểu kết luận tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Hải Dương trong thực hiện các quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng. Đòng thời, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng.

 

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất và tiếp thu nội dung kết luận thanh tra và các ý kiến Đoàn thanh tra đã nêu. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế về công tác thi đua - khen thưởng. Thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng…