Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương và các đơn vị có liên quan rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để chỉ đạo (nếu cần thiết) để đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để xác định, lựa chọn chủ đầu tư triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ quy hoạch được duyệt.

UBND tỉnh yêu cầu các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại (nếu có) trong việc giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh trong đó có các dự án năng lượng, điện lực thuộc Quy hoạch điện VIII để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo đột xuất, kịp thời Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan về tình hình sử dụng đất công trình năng lượng cho các dự án năng lượng, điện lực thuộc kế hoạch để thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh./.​