Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

Các nhiệm vụ khoa học học và công nghệ thực hiện từ năm 2024: Trong đó lĩnh vực khoa học nông nghiệp gồm 09 đề tài: